top of page

Algemene voorwaarden

1.   N°1 Agency is bemiddelaar tussen Artiest en Opdrachtgever.
2.   Bij het vastleggen van een boeking aanvaardt de Opdrachtgever onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden.
3.   Een boeking is slechts bindend indien ze door ons en u uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.
4.   Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
5.   Diensten worden geleverd volgens de in de overeenkomst vermelde afspraken.
6.   Niet alleen Opdrachtgever maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht via N°1 Agency zijn ingeschakeld kunnen op
      deze algemene bepalingen een beroep doen.
7.   Bij het schriftelijk vastleggen van de boeking wordt steeds een voorschot gevraagd. Dit dient ten laatste 3 dagen na de overeenkomst worden
      voldaan.
8.   Tenzij anders wordt overeengekomen dienen overige betalingen contant te worden bezorgd aan de artiest ter plaatse vóór aanvang
      van de prestatie.
9.   Besproken bedragen zijn een netto artiestenvergoeding, eventueel te verhogen met het gebruikelijke BTW-tarief.
10.  Indien Opdrachtgever een factuur wenst dient dit uitdrukkelijk te worden aangegeven bij het vastleggen van de boeking.
11.  Wanneer de artiestenvergoeding de maximum toegelaten vergoeding via KVR overschrijdt en de artiest geen zelfstandig statuut heeft,
      zal de artiest een interim contract aangaan via Tentoo of andere interim waardoor hier een totaalfactuur voorafgaand zal worden
      bezorgd aan de Opdrachtgever. Deze dient voor de opdracht te worden voldaan.
12. Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde van volgende percentages, rekeninghoudend dat de betaalde
     voorschot niet kan worden terug gevorderd door Opdrachtgever:
     a) In geval van uitstel of annuleren uiterlijk 5 dagen voor productiedatum 50% van het honorarium.
     b) In geval van uitstel of annuleren uiterlijk de dag vóór productiedatum 100% van het honorarium.
     c) In geval van uitstel of annuleren uiterlijk 24 na het vastleggen van de boeking kan dit kosteloos mits dit geen last minute opdracht
     betreft. De productiedatum mag hierbij niet binnen de 5 dagen plaatsvinden. In dit laatste geval wordt de betaalde voorschot terug
     gestort naar de Opdrachtgever.
13. De artiest dient te zorgen dat de diensten door ons aangeboden op een normale manier worden gerealiseerd op de overeengekomen
     plaats en het overeengekomen tijdstip.
14. Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige
     verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal N°1 Agency:
     a) in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
     b) in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de
     Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
     c) indien N°1 Agency en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van
     eventueel betaalde voorschotten. N°1 Agency is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de
    Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de artiest.
15. In geen geval is de artiest gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn door
     geleverde diensten. Behalve in geval van zware fout of opzet.
     Hierbij is de artiest ertoe gehouden de schade te herstellen of vergoeden. De aansprakelijkheid van de artiest is alleszins beperkt tot
     de factuurwaarde van de geleverde diensten.
16. N°1 Agency is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door de
     artiest geleverde diensten. In geen geval kan N°1 Agency worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet
     beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of
     gevolgschade.
17. De opdrachtgever verplicht zich ertoe tenminste 1 gratis consumpties aan te bieden vanaf aankomst tot vertrek van de artiest en z'n
     begeleiders. Eventueel gevraagde catering of overnachtingfaciliteiten zijn ten laste van de Opdrachtgever, maar dienen vooraf in de
     offerte te zijn vermeld als zijnde een onvoorwaardelijk onderdeel van het contract.
18. Genomen audio- en/of beeldmateriaal dienen doorgestuurd te worden naar N°1 Agency, dit voor promotionele doeleinden.
19. Indien de opdracht niet kan worden gerealiseerd ten gevolge van enig overheidsbevel of ten gevolge van enig overmacht zijn
     contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. De opdrachtgever staat in voor het aanwezig
     zijn van alle vereiste vergunningen en kan zich bij weigering of het ontbreken ervan – niet op overmacht beroepen. In dit geval dient de
     opdrachtgever alsnog de afgesproken bedragen te betalen. Bij aantoonbaar overmacht zal de volledige voorschot onmiddellijk worden
     terug gestort naar de Opdrachtgever.
20. Voorlopige of definitieve beëindiging/stopzetting van de artistieke prestatie door of van de artiest of groep is een geval van overmacht.
21. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal N°1 Agency de klant in gebreke stellen om het verschuldigde
     bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van
     rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10%.
22. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft N°1 Agency het recht, na ingebrekestelling, hetzij
     eventuele toekomstige diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
23. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling,
      hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de
      ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 5 werkdagen.
24. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page